Małżeństwo

Kapłaństwo

Sakrament małżeństwa jest przymierzem między ochrzczonymi, mężczyzną i kobietą, którzy tworzą ze sobą wspólnotę życia i miłości, skierowaną na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa. Sam Bóg jest twórcą małżeństwa. Wpisane jest ono bowiem w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest więc instytucją czysto ludzką, ale pochodzi ono od Boga, który stwarza człowieka z miłości i do miłości. Mężczyzna i kobieta są stworzeni wzajemnie dla siebie, aby tworzyć parę małżeńską. „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2, 24).

 

Dokumenty potrzebne do sakramentu małżeństwa:

Narzeczeni na trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej przedstawiając:

  • aktualne metryki chrztu (ważne 3 miesiące) z adnotacją o bierzmowaniu, (jeśli w metryce brak informacji o bierzmowaniu to zgłosić się po zaświadczenie do parafii bierzmowania)
  • dowody osobiste,
  • świadectwa ukończenia religii na poziomie szkoły ponadpodstawowej, (świadectwa kościelne),
  • zaświadczenia o naukach przedmałżeńskich i wizycie w Poradni Przedmałżeńskiej,
  • zaświadczenie z USC – jeśli jest to ślub konkordatowy (ważne 3 miesiące),
    • wdowcy z aktem zgonu współmałżonka,
    • związani cywilnie z aktem zawarcia związku cywilnego.