tresc_gora

nag_tresc  I Synod Diecezji Gliwickiej 25.03.2017r.

Z okazji 25-lecia powstania diecezji gliwickiej Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Kopiec zwołał i otworzył Pierwszy Synod diecezji gliwickiej.

Logo I Synodu Diecezji Gliwickiej

 

Co to jest Synod?

Synod diecezjalny to ciało doradcze Biskupa, czyli grupa wybranych osób z diecezji (świeckich i duchownych), które pomagają Księdzu Biskupowi w podejmowaniu decyzji dotyczących Kościoła Gliwickiego. Ksiądz Biskup zaprosił więc przedstawicieli całej diecezji aby słuchać ich propozycji dotyczących ważnych spraw dla naszej diecezji. Wierzymy, że przez synod Duch Święty przemawia do Kościoła i nim kieruje. Zwoływanie synodów i soborów sięga początków Kościoła. Już sami Apostołowie synodalnie czyli wspólnie spotykali się, aby rozstrzygnąć ważne kwestie. Później w Kościele synody i sobory odgrywały zawsze wielką rolę.

Zakres działania Synodu

Jeśli chodzi o diecezję gliwicką, to reprezentacja wiernych uczestnicząca pośrednio i bezpośrednio w Synodzie będzie niezwykle szeroka. Najpierw w każdej parafii powstanie Zespół Synodalny, który będzie opiniował projekty dokumentów synodalnych oraz zbierał propozycje i wnioski wszystkich wiernych z parafii. Przewodniczącym Zespołu jest zawsze Proboszcz parafii, który zaprasza do prac synodalnych Parafialną Radę Duszpasterską, Parafialną Radę Ekonomiczną i osoby zaangażowane w życie Kościoła. Dlatego też na tym etapie w prace Synodu włączonych będzie kilka tysięcy osób.

Wybrani przedstawiciele duchowieństwa oraz osób świeckich stanowić będą Zgromadzenie Plenarne Synodu, czyli grupę ok. 150 osób dyskutujących i głosujących nad propozycjami rozwiązań zadanych problemów, w czasie Sesji Plenarnych Synodu.

Intencja zwołania Synodu

Biskup Gliwicki zwołał synod diecezjalny przede wszystkim po to, aby usłyszeć głos Kościoła, wsłuchać się w postulaty i propozycje rozwiązań różnych problemów duszpasterskich i wybrać najlepsze z nich dla dobra Diecezji Gliwickiej, którą wszyscy stanowimy. Każdy wierny może stać się uczestnikiem Synodu. Wystarczy pomodlić się, zastanowić się co może być dobre dla Kościoła i zapisaną propozycję przekazać Zespołowi Synodalnemu w swojej parafii.

Najważniejszym celem Synodu jest znalezienie sposobów na coraz lepsze głoszenie Nauki Pana Jezusa i doprowadzenie do zbawienia wszystkich ludzi. Miejmy nadzieję, że w czasie I Synodu Diecezji Gliwickiej Duch Święty powie nam jak wypełnić to zadanie.

Jak pracować będzie Synod diecezji gliwickiej?

Prace synodalne odbywają się w parafiach, komisjach tematycznych oraz w czasie Zebrania Plenarnego. Komisje przygotowują projekty dokumentów, zwierające konkretne wskazania i rozwiązania, które zdaniem komisji Synod może przyjąć. Komisje pracują na podstawie wyników ankiety przedsynodalnej, konsultacji z wiernymi diecezji i pracownikami instytucji diecezjalnych.

Po zredagowaniu pierwszej wersji dokumentów zostają one wysłane do Zespołów Parafialnych. Tu następuje omówienie, recenzowanie i zapisanie poprawek. Wszystkie uwagi trafiają do Komisji w celu rozpatrzenia i uporządkowania. Poprawiony dokument jest sprawdzany przez Zespół Teologiczny i Zespół Legislacyjny, gdzie sprawdza się zgodność z nauką i prawem Kościoła. Synod nie może postanowić niczego sprzecznego z Kodeksem Prawa Kanonicznego, ani z teologią. Zakres zagadnień Synodu pokrywa się z kompetencjami Księdza Biskupa.

Tak sprawdzony projekt jest podstawą obrad Zebrania Plenarnego Synodu. W czasie obrad, każdy z uczestników ma prawo do swobodnej wypowiedzi. Synod nie jest w żaden sposób związany dokumentem przygotowanym przez komisje. Może z niego skorzystać, albo go odrzucić. Wezwani na Synod wsłuchani w głos Ducha Świętego starają się wspólnie opracować takie zasady prawne, aby katolicy Diecezji Gliwickiej mogli lepiej rozwijać swoją wiarę i zaprosić do Wspólnoty Kościoła jak najwięcej osób niewierzących.

Po zakończeniu obrad następuje głosowanie końcowe i opracowany dokument przedstawiany jest Księdzu Biskupowi do zatwierdzenia. Ksiądz Biskup może przyjąć go bez zmian, albo nanieść poprawki. Po podpisaniu dokumentu końcowego Synodu, staje się on prawem obowiązującym w diecezji.

 

Dekret Biskupa Gliwickiego zwołujący I Synod Diecezjalny

 

DEKRET

BISKUPA GLIWICKIEGO

ZWOŁUJĽCY PIERWSZY SYNOD DIECEZJI GLIWICKIEJ

 

Na większą chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego, w dwudziestą piątą rocznicę utworzenia Diecezji Gliwickiej na mocy Bulli papieskiej Totus Tuus Poloniae Populus (25 marca 1992 r.), kierując się pragnieniem pogłębienia życia religijnego Ludu Bożego, jak również ujednolicenia prawa diecezjalnego Diecezji Gliwickiej, obejmującej wcześniej tereny diecezji katowickiej i opolskiej, oraz dostosowania niniejszego prawa do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 25 stycznia 1983 roku, niniejszym dekretem zwołuję Pierwszy Synod Diecezji Gliwickiej.

Uroczyste rozpoczęcie Synodu będzie miało miejsce 25 marca 2017 roku w czasie Mszy św. odprawionej o godzinie 10.30 w katedrze pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach. Do koncelebrowania Mszy Świętej zapraszam wszystkich kapłanów naszej Diecezji. Zapraszam także do wspólnej modlitwy w czasie Eucharystii wszystkich alumnów Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, osoby życia konsekrowanego, członków wspólnot i stowarzyszeń oraz wszystkich wiernych Diecezji Gliwickiej. Następnie w Centrum Edukacyjnym im. Św. Jana Pawła II w Gliwicach odbędzie się sesja otwierająca obrady synodalne, do udziału w której zapraszam wszystkich, którzy z mocy prawa kanonicznego (kan. 463 KPK) osobnym dekretem są powołani na Synod.

Aby Synod przyniósł oczekiwane owoce, zachęcam cały Lud Boży naszej Diecezji, do refleksji i modlitwy w tej intencji oraz do ofiarowania swoich cierpień i prac. Do szczególnej zaś aktywności zachęcam wszystkich, którym zostały w tym Synodzie powierzone szczególne zadania.

To wielkie dzieło pochylenia się nad Ludem Bożym Diecezji Gliwickiej zawierzam wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny i naszych Świętych Patronów Piotra i Pawła.

 

Ks. Sebastian Wiśniewski
Kanclerz
Biskup Gliwicki
+ Jan Kopiec

 

 

Z nadzieją patrzymy na zawołany Synod diecezji gliwickiej i prosimy o światło Ducha Świętego dla wszystkich jego uczestników. Aby jednak mógł przynieść błogosławione owoce dla dalszego rozwoju naszej diecezji, pamiętajmy o codziennej modlitwie w intencji Synodu:

Modlitwa za Synod

Modlitwa Adsumus

Oto jesteśmy, Duchu Święty Boże,
choć podlegli ohydzie grzechu,
to jednak gromadzimy się właśnie w Twoje Imię.
Przybądź do nas, pozostań z nami
i racz przeniknąć nasze serca.
Poucz nas, co mamy czynić, dokąd mamy podążać
i ukaż, co powinniśmy rozstrzygnąć,
abyśmy z Twoją pomocą mogli się Tobie we wszystkim podobać.
Ty sam bądź doradcą i sprawcą naszych decyzji, bo tylko Ty
wraz z Bogiem Ojcem i Jego Synem pełne chwały masz Imię.
Ty, który w najwyższej równości znajdujesz upodobanie,
nie dozwól, abyśmy stali się burzycielami sprawiedliwości.
Niech niewiedza nie zwodzi nas na manowce,
niech nie odmienia nas ludzka przychylność,
a wzgląd na godności czy na osoby niech nas nie deprawuje.
Ty zaś złącz nas ze sobą skutecznie darem Twojej wyjątkowej łaski,
abyśmy byli jedno w Tobie i w niczym nie oddalili się od prawdy;
skoro zebraliśmy się w Twoje Imię,
niech tak we wszystkim przestrzegamy sprawiedliwości,
kierując się ponadto pobożnością,
aby teraz nasze postanowienia w niczym nie sprzeciwiały się Tobie
i abyśmy w przyszłości osiągnęli wieczną nagrodę za dobre dzieła.
Amen.

Odmówienie modlitwy związane jest z odpustem cząstkowym, jeśli odmawia się ją na początku/końcu dnia, obowiązków bądź posiłku.

 

Parafialny Zespół Synodalny w parafii św. Kamila w Zabrzu

Wraz z rozpoczęciem Synodu diecezji gliwickiej w naszej parafii utworzony został Parafialny Zespół Synodalny w skład którego weszli:

Wojciech WĘGLICKI proboszcz przewodniczący,
Lucyna GRANDA wiceprzewodnicząca,
Łukasz PACH sekretarz
Aniela SOBOCIŃSKA,
Teresa LECH,
Izabella SIKORA,
Katarzyna SZYGULA,
Anna LARYSZ,
Paweł BABICZ,
Ilona PAWLAK,
Krystyna SEKULA,
Piotr SEKULA,
Marek JAROSZ,
Stanisława NADROWSKA,
Katarzyna DANEK,
Zbigniew SIEROCIUK,
Barbara URBAŃCZYK
Anna ZALEWSKA,
Jerzy ZALEWSKI,
Barbara KOBYLARZ.

Spotkania zespołu parafialnego odbywać się będą w naszej parafii raz na 2 miesiące. Przewiduje się również tzw. nadzwyczajne spotkanie jeśli sytuacja będzie tego wymagać. Zespół synodalny naszej parafii otwarty jest na różne propozycje, które mogą zgłaszać wierni.

Najlepiej prosimy kontaktować się z nami drogą elektroniczną na adres e-mai: w.weglicki@wp.pl oraz lukpach@wp.pl lub pisemnie na adres: Parafia św. Kamila, ul. Pawła Dubiela 10; 41-800 Zabrze.

Więcej informacji na oficjalnej stronie Synodu: www.synodgliwice.pl.tresc_dol
 
stopka_gora

Msze św. niedziele i świeta: 600, 800, 930, 1100, 1215, 1500, 1900 w czasie wakacji: 600, 800, 930, 1215, 1500, 1900 dni powszednie: 630, 800, 1800
Konto Parafii: Alior Bank Odział w Zabrzu, nr rachunku: 22 2490 0005 0000 4530 8166 4471

stopka_dol
Users On-line: 2. Odwiedziny: 1 / 955966
2005-2017 © KAMILIANIE-ZABRZE.PL & Krzysztof Gawliczek
.